ગુજરાત TET 2023 એપ્લિકેશન ફોર્મ: TET-I અને II પરીક્ષાની તારીખ, પાત્રતા, ટેસ્ટ પેટર્ન, ઓનલાઈન પ્રક્રિયા લાગુ કરો અને વધુ

ગુજરાત TET 2023 એપ્લિકેશન ફોર્મ: TET-I અને II પરીક્ષાની તારીખ, પાત્રતા, ટેસ્ટ પેટર્ન, ઓનલાઈન પ્રક્રિયા લાગુ કરો અને વધુ

OJAS શિક્ષક પાત્રતા કસોટી (TET 1 અને 2) માટે ગુજરાત TET 2023 એપ્લિકેશન ફોર્મ અને SEB નોટિફિકેશન ojas.gujarat.gov.in પર ઑનલાઇન અરજી કરો: ગુજરાત TET-I અને II 2023 સૂચના વિગતો: ગુજરાત …

Read More