ધોરણ-12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર : ધોરણ-12 ના પરિણામની તારીખ જાહેર

ધોરણ-12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર : ધોરણ-12 ના પરિણામની તારીખ જાહેર

Breaking News : બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. આવતીકાલે ધોરણ-12 નું પરિણામ જાહેર થશે. ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ આવતીકાલે …

Read More